ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ
НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ

Глава
1
2
3
4
5

Глава 1

Павел, Силуан и Тимотей - до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

2. Винаги благодарим на Бога за всинца ви, катови споменуваме в молитвите си

3. и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего.

4. Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране,

5 защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Духа Светаго, и с голяма увереност: сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви.

6. И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте словото с радост от Духа Светаго,

7. тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахаия.

8. Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме.

9. Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог,

10. и да очаквате от небесата Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите, Иисуса, Който ни избавя от идещия гняв.

Глава 2

Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе напразно:

2. макар и пострадали и поругани по-преди във Филипи, както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд.

3. Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство;

4. но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй и говорим - не за да угаждаме на човеци, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.

5. Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с користна умисъл: Бог е свидетел!

6. Нито човешка слава дирехме - било от вас, било от други:

7. макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи среди вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си.

8. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги.

9. Защото помните, братя, нашия труд и мъка: работейки денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, ние ви проповядвахме благовестието Божие.

10. Свидетели сте вие и Бог, как свето, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите,

11. защото знаете, че всекиго от вас, както баща децата си,

12. ние подканяхме, молехме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, Който ви призва в Своето царство и слава.

13. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас слово Божие, усвоихте го не като слово човешко, а като слово Божие (каквото е и наистина), което и действува във вас, вярващите.

14. Вие, братя, станахте подражатели на Божиите в Христа Иисуса църкви, що са в Иудея, понеже и вие същото претърпяхте от своите едноплеменници, каквото и те от иудеите,

15. които убиха и Господа Иисуса, и Неговите пророци, и нас изгониха, и Богу не угаждат, и на всички човеци се противят,

16. които ни пречат да говорим на езичниците да се спасят, и с това винаги допълнят греховете си; но постигна ги гневът докрай.

17. А ние, братя, осиротели от вас за късо време по лице, а не по сърце, с още по-голямо желание се старахме да видим лицето ви.

18. Заради това ние, най-вече аз, Павел, и веднъж и дваж поискахме да дойдем при вас; но попречи ни сатаната.

19. Защото кой е наша надежда, или радост, или венец за похвала? Това не сте ли и вие пред Господа нашего Иисуса Христа при Неговото пришествие?

20. Да, вие сте нашата слава и радост.

Глава 3

Поради това, като не можехме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина,

2. и изпроводихме Тимотея, наш брат и Божий служител и наш сътрудник в Христовото благовестие, за да ви укрепи и утеши във вярата ви,

3. та да се не смущава никой в тия скърби; защото сами знаете, че за това сме отредени.

4. Защото ние, и когато бяхме при вас, предсказвахме ви, че ще страдаме, както се и случи, и вие знаете.

5. Поради това и аз, като не можех вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би някак да ви е изкусил изкусителят, та да отиде напразно нашият труд.

6. Но сега, след като от вас дойде Тимотей при нас и ни донесе добра вест за вашата вяра и любов, и че винаги имате добър спомен за нас и копнеете да ни видите, както и ние вас, -

7. ние, при всичката ни скръб и нужда, се утешихме за вас, братя, с вашата вяра;

8. защото ние сме живи сега, когато вие стоите в Господа.

9. Каква благодарност, наистина, можем да въздадем Богу за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас пред нашия Бог,

10. като денем и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра!

11. А Сам Бог и Отец наш и Господ наш Иисус Христос да насочи пътя ни към вас.

12. Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас,

13. за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в светост пред Бога и Отца нашего, при дохождането на Господа нашего Иисуса Христа с всичките Му светии. Амин.

Глава 4

И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Иисуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това;

2. защото знаете, какви заповеди ви дадохме от Господа Иисуса.

3. Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство,

4. всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест,

5. а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога,

6. и да не престъпничи и измамва в това нещо брата си; защото Господ отмъщава за всичко това, както и по-преди ви говорихме и свидетелствувахме.

7. Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост.

8. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.

9. А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един другиго,

10. защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате,

11. и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите, както ви заповядахме,

12. за да се държите благоприлично към външните и да нямате нужда от никого.

13. Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда.

14. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него.

15. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите,

16. защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом;

17. после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

18. Прочее, утешавайте се един други с тия думи.

Глава 5

А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише,

2. защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя.

3. Защото, кога рекат: мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат,

4. А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец.

5. Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.

6. И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.

7. Защото, които спят, нощя спят, и които се опиват, нощя се опиват.

8. Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение,

9. защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа,

10. Който умря за нас, та ние, будни ли сме, или спим, да живеем заедно с Него.

11. Поради това увещавайте се помежду си и се назидавайте един другиго, както и правите.

12. И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват,

13. и да имате към тях преголяма любов заради делото им; живейте в мир помежду си.

14. Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълготърпеливи към всички.

15. Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло; а винаги желайте доброто и един другиму, и на всички.

16. Винаги се радвайте.

17. Непрестанно се молете.

18. За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса.

19. Духа не угасяйте.

20. Пророчествата не унижавайте.

21. Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте.

22. Въздържайте се от всякакво зло.

23. А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.

24. Верен е Оня, Който ви призовава, Който и ще стори това.

25. Братя, молете се за нас.

26. Поздравете всички братя със свето целуване.

27. Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя.

28. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас. Амин.